Kandidátka na županku Trenčianskeho kraja

Voľby do VÚC 2017 – otázky a odpovede

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky o nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov, t.j. vyšších územných celkov (VÚC) ako aj odpovede na otázky o voľbách, konkrétne do VÚC Trenčín.

Voľby do VÚC 2017 - otázky a odpovede

Kedy sa konajú voľby do VÚC 2017?
Kto má právo voliť vo voľbách do VÚC 2017?
Kde môžeme voliť v blížiacich sa župných voľbách 2017?
Aký je spôsob hlasovania?
Koľko poslancov VÚC volíme v Trenčianskom samosprávnom kraji?
Koľko poslancov VÚC volíme v jednotlivých obvodoch Trenčianskeho samosprávneho kraja?
Ako môže výsledky volieb do VÚC 2017 ovplyvniť volebná účasť?
Čím sú tohtoročné župné voľby 2017 výnimočné?
Koľko budú voľby do VÚC 2017 stáť?
V ktorých samosprávnych krajoch sa budú konať voľby do VÚC?

Kedy sa konajú voľby do VÚC 2017?

Voľby do VÚC 2017 alebo voľby do orgánov samosprávnych krajov, t.j. vyšších územných celkov (VÚC), ktoré vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Kto má právo voliť vo voľbách do VÚC 2017?

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov, t.j. vyšších územných celkov (VÚC), má každý občan Slovenskej republiky a cudzinec, s trvalým pobytom v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo s trvalým pobytom vo vojenskom obvode, spadajúcom na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“), ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.

Prekážkou práva voliť vo voľbách do VÚC 2017 je :

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • 
výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Kde môžeme voliť v blížiacich sa župných voľbách 2017?

V župných voľbách 2017 môže volič voliť len v obci trvalého pobytu a vo volebnom okrsku, na ktorého zozname voličov je zaevidovaný.

Aký je spôsob hlasovania voľbách do VÚC?

Každý volič vo voľbách do VÚC 2017 je povinný po vstupe do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť, či už občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Následne okrsková volebná komisia zaeviduje poradové číslo voliča v zozname a vydá mu dva hlasovacie lístky – jeden lístok pre voľby do zastupiteľstva a druhý hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič dostane s hlasovacími lístkami aj prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prebratie obálky a hlasovacích lístkov potvrdí volič zúčastňujúci sa vo voľbách do VÚC 2017 v zozname voličov svojim podpisom.

Voliči sa musia pred hlasovaním odobrať do priestoru vymedzeného na úpravu hlasovacích lístkov pre voľby do VÚC 2017. Volič, ktorý nevstúpi do priestoru stanoveného na úpravu hlasovacích lístkov, komisia hlasovanie neumožní.

Volič môže na hlasovacom lístku pre voľby do VÚC 2017 zakrúžkovať maximálne toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v zastupiteľskom volebnom obvode zvolených. (Celkový počet poslancov volených vo volebnom obvode, bude zverejnený na hlasovacom lístku.)

Volič môže na hlasovacom lístku určenom pre voľby predsedu samosprávneho kraja (župana) zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

Vo vyhradenom priestore na úpravu hlasovacích lístkov dá volič do obálky dva hlasovacie lístky. Jeden pre voľby do zastupiteľstva a druhý pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič po opustení osobitného priestoru hlasuje vložením obálky do volebnej schránky.

Ak sa volič pri vyplňovaní hlasovacích lístkov pomýli, okrsková volebná komisia vydá na požiadanie voličovi za nesprávne vyplnené hlasovacie lístky nové. Nesprávne vyplnený hlasovací lístok alebo lístky vloží volič do schránky určenej na odkladanie nesprávne upravených alebo nepoužitých hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže čítať alebo písať, alebo pre iné zdravotné postihnutie nemôže sám vyplniť hlasovací lístok, pred hlasovaním oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii. Volič má právo zobrať si do priestoru určeného na hlasovanie spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho pokynov a v súlade so zákonom vyplní hlasovací lístok a vloží ho do obálky.

Ak pre zdravotné postihnutie volič nemôže vložiť obálku sám do volebnej schránky, môže o to požiadať inú osobu vynímajúc člena okrskovej komisie, aby tak vykonala za jeho prítomnosti.

Koľko poslancov VÚC volíme v Trenčianskom samosprávnom kraji?

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí 47 poslancov. Sídlom volebnej komisie samosprávneho kraja je Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Koľko poslancov VÚC volíme v jednotlivých obvodoch Trenčianskeho samosprávneho kraja?

V Trenčianskom samosprávnom kraji je vytvorených 9 volebných obvodov. Vo voľbách na poslanca do zastupiteľstva samosprávneho kraja sa volia poslanci v danom obvode pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí Trenčiansky samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

Volebné obvody pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja  v roku 2017

Volebný obvod č. 1 – Bánovce nad Bebravou
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3

Volebný obvod č. 2 – Ilava
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5

Volebný obvod č.  3 – Myjava
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 2

Volebný obvod č.  4 – Nové Mesto nad Váhom
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5

Volebný obvod č.  5 – Partizánske
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 4

Volebný obvod č.  6 – Považská Bystrica
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5

Volebný obvod č.  7 – Prievidza
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 11

Volebný obvod č.  8 – Púchov
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3

Volebný obvod č.  9 – Trenčín
Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 9

Ako môže výsledky volieb do VÚC 2017 ovplyvniť volebná účasť?

Účasť vo voľbách do VÚC sa pohybuje od 18 do 26 percent. Je to v priemere iba pätina až štvrtina právoplatných voličov, ktorí rozhodujú o tom, kto ich bude zastupovať v krajských samosprávach. Čím viac voličov príde voliť, o to vierohodnejší bude mandát, ktorý od voličov získajú poslanci a zvolený župan. Obzvlášť to platí za výnimočných podmienok, ktoré vládna koalícia presadila v prípade volieb do VÚC 2017 popísaných v odpovedi k ďalšej otázke. Za tejto situácie bude mimoriadne dôležitý každý jeden hlas.

Čím sú tohtoročné župné voľby 2017 výnimočné?

Župné voľby 2017 sú výnimočné tým, že ide o posledné samostatné voľby do VÚC. Podľa nedávno schválenej novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva budú v roku 2022 regionálne a komunálne voľby spojené, takže si ľudia budú voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz. 

Keďže regionálne (župné) voľby vychádzajú na 4. novembra 2017 a komunálne voľby by sa mali konať až v roku 2018, v najbližších voľbách do VÚC sa preto nebudú poslanci a predsedovia samospráv voliť na štandardné, 4 ročné volebné obdobie, ale na predĺžené, 5 ročné volebné obdobie. Tým sa eliminuje časový odstup župných a komunálnych volieb, a teda sa v roku 2022 – t.j. o 5 rokov, budú môcť konať spolu.

Spolu s touto zmenou je schválená aj úprava dvojkolovej voľby predsedov VÚC na jednokolovú. Znamená to, že županom sa stane ten z kandidátov, ktorý už v prvom kole volieb získa najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov, a to aj v prípade, že nezíska nadpolovičnú väčšinu. V minulosti v prípade, že víťaz nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu pokračovali voľby druhým kolom, do ktorého postúpili prví dvaja najúspešnejší kandidáti. To sa v župných voľbách 2017 ruší.

Aj z tohto dôvodu bude mať mimoriadny význam volebná účasť. V prípade nízkej účasti je mandát víťaza mimoriadne slabý – obzvlášť v prípade, ak získa menej ako polovicu hlasov. A naopak, čím viac voličov sa volieb zúčastní, tým kvalitnejší mandát získa v jednokolových voľbách víťazný kandidát.

Koľko budú voľby do VÚC 2017 stáť?

Podľa existujúcich odhadov by novembrové voľby do VÚC 2017 mali štát SR stáť približne 10,2 milióna eur. Vyše 8,7 milióna eur použije rezort vnútra na:

 • vyplatenie náhradnej mzdy členom volebných komisií a odmien zapisovateľom okrskových volebných komisií a samotným členom,
 • 
zaplatenie tlače hlasovacích lístkov, informačných a metodických materiálov a volebných tlačív,
 • zaistenie činnosti volebných komisií, prevádzku volebných miestností, nevyhnutné úpravy a vybavenie,
 • ochranu verejného poriadku v samotný deň konania volieb do VÚC 2017.

Štatistický úrad Slovenskej republiky použije odhadom 1,5 milióna eur, a to na spracovanie výsledkov krajských volieb.

V ktorých samosprávnych krajoch sa budú konať voľby do VÚC?

Voľby do VÚC 2017 sa budú konať v nasledujúcich samosprávnych krajoch:

 • Bratislavský
 • Trnavský
 • Nitriansky
 • Trenčiansky
 • Žilinský
 • Banskobystrický
 • Prešovský
 • Košický

Viac info o kandidátke na županku Renáte Kaščákovej

Životopis na stiahnutie >>
Kontakt >>

Renáta Kaščáková kandidát na župana - voľby do VÚC 2017 Trenčín